top of page

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

Vedtægter for foreningen Fit4Cure - (CVR nr 37 20 91 98) - Senest revideret den 25. februar, 2022

1. Foreningens navn

Fit4cure

 

2. Foreningens hjemsted

Julius Andersensvej 8 2450 København SV

 

3. Målsætning for foreningen

Fit4Cure er en almennyttig forening, som har til formål at skabe gode rammer til forbedring af livskvaliteten for personer med Parkinsons sygdom gennem især motionsprægede aktiviteter, som også bidrager til netværksdannelse og udbredelse af kendskab til sygdommen. Disse formål nås ved:

- at støtte og arrangere (især) sportslige aktiviteter for medlemmerne

- at gennemføre Fundraising med henblik på at kunne yde økonomisk støtte til foreningens aktiviteter

- at skabe synlighed om Parkinsons sygdom ved aktiv tilstedeværelse i udvalgte begivenheder (konferencer, festivaler mv.) og gennem diverse medier.

 

4. Medlemskab

Foreningen er åben for personer med Parkinsons sygdom, familie og for alle, som ønsker at støtte klubbens aktiviteter. Indmeldelse sker efter retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

 

5. Udmeldelse

Udmeldelse sker efter retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

 

6. Eksklusion

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere medlemmer, som modarbejder foreningens formål. Eksklusionen kan være tidsbegrænset.

 

7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Alle medlemmer, som har betalt kontingent for det indeværende år, kan deltage i, og er stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med 2/3 flertal af fremmødte stemmeberettigede med mindre andet fremgår af vedtægterne.


Dagsorden indeholder som minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Formandens beretning

5. Godkendelse af revisorpåtegnet regnskab

6. Årsplan for aktiviteter og arrangementer

7. Indkomne forslag

8. Samlet budget, herunder fastsættelse af kontingent

9. Valg i henhold til vedtægterne

10. Evt.

 

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, med 7 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst 10% af foreningens medlemmer finder det nødvendigt.

 

9. Valg

Bestyrelsen består af maks. 10 personer og 2 suppleanter.

- Hvert tredje år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer

- Hvert tredje år (et år forskudt fra foregående valg) vælges næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer

- Hvert tredje år vælges en revisor og op til 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Alle valg gælder for 3 år.

 

10. Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer den i alle forhold. Ved årets sidste bestyrelsesmøde udarbejdes arbejdsplan for det følgende år inklusiv budget, med henblik på godkendelse på den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelsen kan godkende økonomiske dispositioner som falder før generalforsamlingen det efterfølgende regnskabsår.

 

11. Udvalg

Opgavevaretagelse forbundet med de enkelte aktiviteter kan delegeres til et udvalg. Bestyrelsen udpeger formand og medlemmer af disse udvalg. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og pligter.

 

12. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden. Økonomiske dispositioner skal være underskrevet af formand eller næstformand samt kasserer, med mindre delegation har fundet sted til udvalgsformand.

 

13. Kontingenter

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

 

14. Regnskab og revision

Regnskabet følger kalenderåret og omfatter alle økonomiske dispositioner.

 

15. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på generalforsamlingen og med tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslaget indgår som bilag til dagsordenen.

 

16. Foreningen opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder aktiver Parkinsonforeningen. Vedtægterne for Fit4Cure vedtaget på stiftende generalforsamling og senest ændret på generalforsamlingen den 25. februar 2022.

bottom of page