Top

Vedtægter

 • 1. Foreningens navn

Fit4cure ”Motion er medicin”

 • 2. Foreningens hjemsted

Hjemsted er Hovedstaden

 

 • 3. Målsætning for foreningen

3.1 Forskning og personlig erfaring viser fortsat

vigtigheden af motion for mennesker, der

lever med Parkinsons. Regelmæssig motion

 

                Vores mission er at

                hjælpe Parkinson ramte

                til at leve et godt liv

                gennem forskellige 

                former for motion

 

kan forbedre mobiliteten og koordination, øge

humøret, reducere stivhed, ømhed og træthed, og måske endda bremse udviklingen af Parkinsons selv.

Vores mission er derfor at hjælpe Parkinson

ramte til at leve et godt liv gennem forskellige

former for motion som et supplement til de

traditionelle behandlinger af neurologiske

lidelser.

3.2 Foreningen er rettet imod at skabe

netværk gennem medlemmernes deltagelse i sportslige aktiviteter.

3.3 Foreningen sikrer rammer, der skaber

glæde ved at træne hen imod flere årlige

sports events. Derudover er det foreningens mål 

at yde økonomisk støtte til det arbejde der foregår i forbindelse med etableringen ad de aktiviteter der danner foreningens grundlag. Det forventes imidlertid, at disse aktiviteter, som et minimum 

løber rundt i sig selv, og dermed kan bidrage positivt til foreningens økonomi.

3.4 Foreningen planlægger og gennemfører

flere årlige arrangementer indenfor de

sportsgrene som foreningen omfatter.

 

3.5 Foreningen udlodder hvert år, den del af overskuddet, der overstiger 50.000 kr. til f.eks. Parkinson Foreningen, eller lignende formål.

 

 • 4. Medlemskab

Foreningen er åben for Parkinson ramte,

familie og for alle, som ønsker at støtte

klubbens aktiviteter. Indmeldelse sker efter

retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

 

 • 5. Udmeldelse

Udmeldelse sker ved kontakt til formanden.

 

 • 6. Foreningens aktiviteter

6.1 Cykling, fodbold samt andre boldspil. For

alle aktiviteter udarbejdes årlige

aktivitetsplaner.

Foreningens eget cykelhold hedder

Brainstormers

Foreningens fodboldhold er FC Parkinson

6.2 Planlægning og gennemførsel af europæisk

fodboldturnering, Ray Kennedy Cup, for

Parkinson ramte.

6.3 Planlægning og gennemførsel af etape

cykelløb Tour Parkinson.

6.4 Foreningen arrangerer og deltager i

kulturelle begivenheder såsom Light of Day

6.5 Foreningen samarbejder med

organisationer, som kan medvirke til at

foreningens formål opfyldes.

 

 • 7. Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er foreningens

højeste myndighed. Ordinær

generalforsamling holdes hvert år inden

udgangen af februar måned og indkaldes med

mindst 14 dages varsel

7.2 Dagsorden indeholder som minimum

følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Ray Kennedy Cup
 6. Tour Parkinson/Brainstormers
 7. FC Parkinson
 8. Øvrige aktiviteter, herunder Roskilde Festival
 9. Samlet budget herunder fastsættelse

af kontingent

 1. Valg i henhold til vedtægterne
 2. Evt.

 

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, med 7 dages varsel) når bestyrelsen eller mindst 10% af

medlemmerne finder det nødvendigt.

 

 • 9. Valg

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse

bestående af 6 personer. Derudover vælges en revisor samt eventuelt en suppleant, som deltager i bestyrelsesmøderne.

I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmed-lemmer, samt revisor, i ulige år vælges kasserer

samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til

forretningsorden for bestyrelsen.

Alle valg gælder for 2 år.

 

 • 10. Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af

klubben og repræsenterer den i alle forhold.

10.2 Bestyrelsen udarbejder forretningsorden

samt retningslinjer for de for arbejdet

nødvendige udvalg.

 

 • 11. Udvalg

11.1 Til varetagelse af de daglige praktiske og

sportslige opgaver, kan bestyrelsen nedsætte

det for arbejdet nødvendige antal udvalg.

11.2 Bestyrelsen udpeger formand og

medlemmer af disse udvalg.

11.3 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for

arbejdets praktiske omfang med hertil

hørende organisatoriske og økonomiske

beføjelser.

 • 12. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller

næstformanden. Økonomiske dispositioner

skal være underskrevet af formand eller

næstformand samt kasserer

 

 • 13. Kontingenter

Kontingenter vurderes hvert år af bestyrelsen

og fremlægges til godkendelse på

generalforsamlingen

 

 • 14. Regnskab og revision

Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst

indeholde regnskab for

– Ray Kennedy Cup

– Tour Parkinson

– Light of Day koncert

– Roskilde Festival

– Drift i øvrigt

 

 • 15. Vedtægtsændringer

Til gyldig beslutning om ændringer i vedtægt

kræves et flertal på 2/3 af afgivne stemmer.

 

 • 16. Klubbens opløsning

Opløsning af klubben kan kun ske, når 2/3 af

de fremmødte på en generalforsamling

stemmer herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder

aktiver Parkinson foreningen.

 

Vedtægterne for Fit4Cure vedtaget på

stiftende generalforsamling og tilrettet på generalforsamlingen 27.2.2019.